khoảng VN100

Nhấn vào nút "Mở tài khoản miễn phí" ở góc trên bên phải của trang web để nhập vào trang đăng ký.Điền thông tin đăng ký theo đúng dấu hiệu để ghi nhớ;Số tài khoản là 6-12 và hỗ trợ Mật khẩu là con số 8-16, mà phải chứa nhiều chữ cái hơn ba. các số và chữ cái. Không được bắt đầu với 0;Sau khi đăng ký, hệ thống sẽ chỉ định một Avatar ngẫu nhiên, nhập vào "tài khoản" và "thông tin cá nhân" để sửa đổi Avatar và đặt biệt danh

Phát hiện tốc độ